تداخل گیاهان دارویی با داروها
0 نظر
۸ تير ۱۳۹۵

تداخل گیاهان دارویی با داروها

این مطلب حاوی جدول تداخلات بین گیاهان و داروهای شیمیایی است. البته نباید تصور کرد که اگر گیاهی در این جدول ذکر نشده است با داروهای شیمیایی تداخل ندارد و تحقیق در مورد گیاهان به طور مداوم در حال انجام است و هر روز یافته های جدیدی در زمینه تداخلات کشف می‌شود. پس بنابراین در مصرف گیاهان دارویی باید جانب احتیاط را نگه داشت.

گیاه

 دارو

 تداخل

جین سنگ (Ginseng)

انسولین

رپاگیلینید (Repaglinide)

فتلزین

گلی بوراید (Glyburide)

گلی پیزاید (Glipizide)

گلی مپیراید (Glimepiride)

میگیتول (Miglitol)

وارفارین

افزایش یا کاهش اثر کاهنده قند خون

احتمال افزایش یا کاهش اثر کاهنده قند خون

سردردهای تنشی، تحریک پذیری، توهمات دیداری

افزایش یا کاهش اثر کاهنده قند خون

افزایش یا کاهش اثر کاهنده قند خون

افزایش یا کاهش کاهنده قند خون

افزایش یا کاهش اثر کاهنده قند خون

کاهش اثر ضد انعقاد

 

زالزالک (Hawthorn)

دیژی توکسین

دیگوکسین

سمیت قلبی

سمیت قلبی

 

زنجبیل (Ginger(

وارفارین

افزایش خطر خونریزی

 

شنبلیله (Garlic)

انسولین

رپاگیلینید (Repaglinide)

گلی بوراید (Glyburide)

گلی پیزاید (Glipizide)

گلی مپیراید (Glimepiride)

میگلیتول (Miglitol)

افزایش یا کاهش اثر کاهنده قند خون

احتمال افزایش یا کاهش اثر کاهنده قند خون

افزایش یا کاهش اثر کاهنده قند خون

افزایش یا کاهش اثر کاهنده قند خون

افزایش یا کاهش اثر کاهنده قند خون

افزایش یا کاهش اثر کاهنده قند خون

 

شیرین بیان (Licorice)

اسپیرونولاکتون

اینداپامید (Indapamide)

دیژی توکسین

دیگولسین

کلرتالیدون

کلرتیازید

آلکالوز کاهش پتاسیم

کمبود پتاسیم در صورت مصرف مزمن یا سوء مصرف شیرین بیان

افزایش سمیت دیژی توکسین

افزایش سمیت دیگوکسین

کمبود پتاسیم در صورت مصرف مزمن یا سوء مصرف شیرین بیان

کمبود پتاسیم در صورت مصرف مزمن یا سوء مصرف شیرین بیان

 

صبرزرد طبی (Aloe)

آتروپین

آدنوزین

اسبوتولول

اسمولول (Esmolol)

آمرینون

آمیودارون

ایبوتیلید (Ibutilide)

اینداپامید (Indapamide)

بتامتازون

برتیلیوم

پردنیزولون

پردنیزون

پروپافنون

تریامسینولون

توکائینید (Tocainide)

دگزامتازون

دیژی توکسین

دیسوپیرامید

دیگوکسین

سوتالول فلکائینید (Flecainide)

فلودروکورتیزون

فنی توئین

کلرتالیدون

کلرتیازید

کورتیزون

کینیدین

لیدوکائین

متولازون (Metolazone)

متیل پردنیزولون

مگزیلتین (Mexiletine

موریسیزین (Moricizine)

هیدروکلرتیازید

هیدروکوتیزون

احتمال افزایش عملکرد آتروپین در صورت مصرف مزمن یا سوء مصرف صبر زرد طبی

احتمال افزایش اثر آدنوزین

احتمال افزایش اثر اسبوتولول

کمبود پتاسیم در صورت مصرف مزمن یا سوء مصرف صبر زرد طبی

احتمال افزایش عملکرد آمرینون

احتمال افزایش اثر آمیودارون

افزایش عملکرد ایبوتیلید

کمبود پتاسیم در صورت مصرف مزمن یا سوء مصرف صبر زرد طبی

کمبود پتاسیم در صورت مصرف مزمن یا سوء مصرف صبرزرد طبی

افزایش عملکرد برتیلیوم در صورت مصرف مزمن یا سوء مصرف صبر زرد طبی

کمبود پتاسیم در صورت مصرف مزمن یا سوء مصرف صبر زرد طبی

کمبود پتاسیم در صورت مصرف مزمن یا سوء مصرف صبر زرد طبی

کمبود پتاسیم در صورت مصرف مزمن یا سوء مصرف صبر زرد طبی

افزایش تخلیه پتاسیم

کمبود پتاسیم در صورت مصرف مزمن یا سوء مصرف صبر زرد طبی

کمبود پتاسیم در صورت مصرف مزمن یا سوء مصرف صبر زرد طبی

افزایش عملکرد دیژی توکسین

افزایش عملکرد دیسوپیرامید

افزایش عملکرد دیگوکسین

کمبود پتاسیم در صورت مصرف مزمن یا سوء مصرف صبر زرد طبی 

کمبود پتاسیم در صورت مصرف مزمن یا سوء مصرف صبر زرد طبی

کمبود پتاسیم در صورت مصرف مزمن یا سوء مصرف صبر زرد طبی

کمبود پتاسیم در صورت مصرف مزمن یا سوء مصرف صبر زرد  طبی

کمبود پتاسیم در صورت مصرف مزمن یا سوء مصرف صبر زرد طبی

کمبود پتاسیم در صورت مصرف مزمن یا سوء مصرف صبر زرد طبی

کمبود پتاسیم در صورت مصرف مزمن یا سوء مصرف صبر زرد طبی

افزایش عملکرد لیدوکائین

کمبود پتاسیم در صورت مصرف مزمن یا سوء مصرف صبر زرد طبی

کمبود پتاسیم در صورت مصرف مزمن یا سوء مصرف صبر زرد طبی

 افزایش تخلیه پتاسیم؛ افزایش عملکرد ضد نامنظم شدن ضربان قلب (antidysrhythmmic(

افزایش تخلیه پتاسیم؛ افزایش عملکرد ضد نامنظم شدن ضربان قلب (antidysrhythmmic)

کمبود پتاسیم در صورت مصرف مزمن یا سوء مصرف صبر زرد طبی

کمبود پتاسیم در صورت مصرف مزمن یا سوء مصرف صبر زرد طبی

 

فلفل قرمز (Gayenne)

وارفارین

 

افزایش احتمال خونریزی

 

کاسنی (Chipridil(

بپریدیل (Bepridil)

افزایش اثر آنتی آنژین بپریدیل

 

 

 

 

 

 

 


مطالب مرتبط دیگر
آویشن ۱۷ آذر ۱۳۹۵ آویشن
گشنیز ۱۶ آذر ۱۳۹۵ گشنیز
کاربردهای خردل ۱۴ آذر ۱۳۹۵ کاربردهای خردل
خردل ۱۴ آذر ۱۳۹۵ خردل
نظرات کاربران
نظر خودتان را ارسال کنید